Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van DB&C°

1. Definities

1.“DB&C°”: de BV DB&C°, een onderneming gevestigd te België, Vlamingenstraat 35, 8530 Harelbeke en ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder

het nummer 0874.697.302, met als website www.dbco.be, webshop www.insulshop.eu en e-mailadres info@dbco.be;

2.“Algemene voorwaarden”: de huidige Algemene voorwaarden van DB&C° die van toepassing zijn op elke overeenkomst tussen DB&C° en de Koper;

3.“Goederen”: de specifieke producten aangeboden door DB&C° op het gebied van thermische isolatie, isolatiematrassen, isolatiemantels, flensbescherming, inspectie

en veiligheid;

4.“Offerte”: een overzicht van de Goederen te leveren door DB&C°, gepaard met een begroting/schatting van de kosten, desgevallend inclusief de kosten van

ontwerp, levering en installatie. Een offerte is dertig (30) kalenderdagen geldig, tenzij anders overeengekomen;

5.“Koper” of “Klant”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Goederen van DB&C° aankoopt;

6.“Bestelling”: verzoek van de Klant om tegen vergoeding bepaalde Goederen te leveren, desgevallend gepaard met het ontwerp op maat en de installatie ervan;

7.“Overeenkomst”: de Algemene voorwaarden vormen samen met de specifieke afspraken tussen DB&C° en de Koper de Overeenkomst tussen partijen;

8.“Intellectuele Eigendomsrechten”: alle octrooien, merken, auteursrechten, naburige rechten, rechten op computerprogramma's en databanken, geregistreerde en

niet-geregistreerde tekeningen en modellen, alle rechten op uitvindingen, knowhow en bedrijfsgeheimen, chipsrechten, gebruiksmodellen en alle andere rechten of vormen van bescherming van vergelijkbare aard en/of met soortgelijke effecten, (potentieel) bestaande op eender welke plaats in de wereld, ongeacht of zij al dan niet geregistreerd of aangevraagd zijn, ongeacht of onderzocht wordt of zij kunnen aangevraagd worden.

2. Toepassingsgebied

2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Goederen, facturen, Offerten en Overeenkomsten en andere afspraken tussen DB&C° en de Koper.
2.2. Een Bestelling bij DB&C° impliceert de aanvaarding door de Koper van de Algemene voorwaarden zowel voor de eerste Bestelling als voor alle Bestellingen door hem bij DB&C° gedaan op een latere datum en dit onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zullen worden aangebracht aan de Algemene voorwaarden.
DB&C° behoudt zich het recht voor haar Algemene voorwaarden te wijzigen zonder er de Klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
2.3. De Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing ten voordele van alle personen die voor DB&C° werken of hebben gewerkt als vennoot, werknemer of medewerker, stagiair, adviseur, onderaannemer dan wel in enige andere hoedanigheid.
2.4. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere Algemene voorwaarden, al dan niet van de Koper.
3. De Bestelling
3.1. Een Bestelling komt tot stand door middel van een Offerte van DB&C° en de daaropvolgende bestelbon vanwege de Koper, dan wel rechtstreeks door middel van een dergelijke bestelbon. De Bestelling kan enkel door DB&C° geacht worden aanvaard te zijn na een expliciete en schriftelijke orderbevestiging.
3.2. De uitvoeringstermijn voorzien door DB&C° heeft een louter indicatief karakter en kan nooit bindend zijn. Er kan geen schadevergoeding en/of verbreking van de Overeenkomst gevorderd worden door de Koper in geval van enige vertraging.
3.3. Afhankelijk van de aard van de Bestelling (accessoire diensten van ontwerp en/of plaatsing overeenkomstig artikel 6 al dan niet inbegrepen), de grootte en gewicht van de Goederen, zal de levering uitgevoerd worden door de eigen leveringsdienst van DB&C° of via een externe koerierdienst.
4. Prijs, kosten en betaling
4.1. De prijzen voor de Goederen vermeld op de webshop, Offertes, bestelbonnen en facturen zijn steeds uitgedrukt in EURO en exclusief BTW en gebeurlijke andere belastingen en/of heffingen en kosten voor de eventuele opmeting, het ontwerp, de levering en de plaatsing van de Goederen.
4.2. Tenzij anders overeengekomen, dienen de betalingen te gebeuren als volgt:

-  Ingeval de Bestelling, louter inhoudende de levering van Goederen (zonder ontwerp, noch plaatsing), de eerste Bestelling betreft vanwege de Klant bij DB&C°, geschiedt de betaling van het volledige bedrag per pro forma factuur alvorens de uitvoering van de Overeenkomst wordt aangevat;

-  Ingeval de Klant niet in België is gevestigd, geschiedt de betaling van het volledige bedrag per pro forma factuur alvorens de uitvoering van de Overeenkomst wordt aangevat;

-  In alle andere gevallen zijn de facturen betaalbaar binnen de dertig (30) dagen vanaf de datum die voorkomt op de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur. 4.3. Klachten betreffende de factuur dienen schriftelijk gemotiveerd geformuleerd te worden binnen de vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de factuur.
4.4. Bij gebreke aan tijdige betaling op de vervaldag van de factuur, zullen automatisch en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldatum van de factuur moratoire interesten van 2% per maand verschuldigd zijn, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% (minimum 250 EUR) van de desbetreffende factuur. De Klant is niet gerechtigd tot enige verrekening of schuldvergelijking van de facturen.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur zullen alle bedragen door de Koper aan DB&C° verschuldigd onmiddellijk opeisbaar worden.
DB&C° behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot de volledige betaling van de vervallen facturen, zonder dat de Koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
4.5. Indien de Koper bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de verschuldigde bedragen. 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. De eigendom van de Goederen wordt pas overgedragen op de Koper na de volledige voldoening door de Koper van al hetgeen als tegenprestatie van de levering van de Goederen aan DB&C° verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen.
5.2. Niettegenstaande bovenstaand eigendomsvoorbehoud, worden de risico’s, o.a. verlies, diefstal of gedeeltelijke of volledige vernieling van de Goederen, integraal overgedragen aan de Koper vanaf het verlaten van de fabriek of het magazijn van DB&C°, overeenkomstig de Ex-Works Incoterm.
6. Accessoire diensten
6.1. DB&C° kan in het kader van de Overeenkomst:

- Warmteverliesstudies uitvoeren en bijhorende advisering voorzien;
- Warmte-installaties opmeten met het oog op het leveren van de twee volgende accessoire diensten; - Goederen met standaardafmetingen fabriceren, leveren en plaatsen;
- Goederen op maat ontwerpen, fabriceren, leveren en plaatsen.

6.2. Dergelijke accessoire diensten worden gesteld op vraag van de Klant tegen de prijs bepaald per Offerte en onder voorbehoud van de uitdrukkelijke aanvaarding door DB&C° middels een orderbevestiging.
6.3. De Koper staat in voor de beschikbaarheid van een parkeerplaats met een lengte van minimum 6 meter op de dagen van de levering en plaatsing. Desgevallend moet hiervoor een parkeerplaats worden gereserveerd bij de bevoegde instanties.

Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan, zullen de kosten van dergelijke reservatie, plus een administratieve kost van 50 EUR worden doorgerekend aan de klant via de factuur.
6.4. De Koper staat ingeval accessoire diensten worden geleverd in het kader van de overeenkomst in voor alle verzekeringen, zoals o.m. maar niet beperkt tot waterschade, storm, ongevallen, brand, burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke letsels, en, indien nodig, vergunningen.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De risico’s, o.a. verlies, diefstal of gedeeltelijke of volledige vernieling van de Goederen, worden integraal overgedragen aan de Koper vanaf het verlaten van de fabriek of het magazijn van DB&C°, overeenkomstig de Ex-Works Incoterm. Aldus worden de kwaliteit, de hoeveelheid en het gewicht van de producten enkel gewaarborgd ex-fabriek of ex- opslagplaats van DB&C°.
7.2. Ingeval de Bestelling accessoire diensten omvat overeenkomstig artikel 6 (het ontwerp, de levering en/of de installatie van de Goederen), is DB&C° niet aansprakelijk voor de ontstentenis van vereiste vergunningen en/of verzekeringen.

7.3. Voorbehouden betreffende zichtbare gebreken dienen te worden gemaakt op het ogenblik van de inontvangstname van de Goederen door de Klant en schriftelijk en te worden bevestigd en gemotiveerd binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de goederen. Bij ontstentenis van dergelijk voorbehoud op het ogenblik van de inontvangstname is elke vordering wegens zichtbare gebreken uitgesloten.
Ingeval van erkenning door de DB&C° van de niet-conformiteit van de geleverde Goederen, is de verplichting van de DB&C° in ieder geval beperkt tot de vervanging of de terugbetaling van de waren met uitsluiting van enige andere schadevergoeding.

7.4. De gebeurlijke aansprakelijkheid van DB&C° is in ieder geval beperkt tot het herstel in natura of een schadevergoeding die het bedrag effectief betaald voor de geleverde Goederen niet kan overstijgen.
8. Intellectuele Eigendomsrechten
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, blijft DB&C° de titularis van de Intellectuele Eigendomsrechten voortvloeiend uit de uitvoering van de Overeenkomst, o.m. alle Intellectuele eigendomsrechten op (de ontwerpen van) de Goederen.

9. Overmacht

DB&C° is niet aansprakelijk indien ze haar verbintenis niet kan nakomen wegens overmacht, zonder dat de Koper hierbij aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

10. Beëindiging van de Overeenkomst

10.1. DB&C° is gerechtigd de Overeenkomst zonder schadevergoeding te beëindigen in geval van aanhoudende wanbetaling van de Klant, financiële moeilijkheden in diens hoofde of een wijziging in diens juridische of financiële structuur. In voorkomend geval zal DB&C° gerechtigd zijn op betaling van de reeds geleverde Goederen en de reeds uitgevoerde accessoire diensten bedoeld in artikel 6.
10.2. De Klant is gerechtigd de Bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding bestaande uit vijfentwinting percent (25%) van de prijs van de Bestelling, zonder dat DB&C° enige schade dient aan te tonen, bovenop de betaling van de reeds geleverde Goederen en de uitgevoerde handelingen bedoeld in artikel 6.

10.3. Indien de factuur overeenkomstig artikel 4 reeds gedeeltelijk/volledig werd betaald alvorens de Overeenkomst werd uitgevoerd, zal DB&C° het overige, i.e. het overeenkomstig artikel 10.2 verminderde, bedrag terugbetalen per overschrijving ingeval van een beëindiging overeenkomstig artikel 10.1 en 10.2.
11. Algemene bepalingen
11.1. De nietigheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene voorwaarden leidt niet op zich tot de nietigheid van de Algemene voorwaarden.

11.2. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de geschillen met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering en/of de beëindiging van de Overeenkomst.
11.3. Alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de Algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

 

Conditions générales de DB&C°

Article 1 – Définitions
1.1. " DB&C° " : la société privée à responsabilité limitée DB&C°, dont le siège social est établi en Belgique, Vlamingenstraat n°35, B-8530 Harelbeke, inscrite auprès de

la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro TVABE 0874.697.302, son site internet www.dbco.be, sa boutique en ligne www.insulshop.eu et son adresse e-mail

info@dbco.be ;

1.2  " Conditions générales " : les présentes Conditions générales de DB&C°, applicables à tout Contrat conclu entre DB&C° et l'Acheteur ;

1.3  " Produits " les produits spécifiques proposés par DB&C° en ce qui concerne l'isolation thermique, les matelas d'isolation, les gaines d'isolation, les systèmes de

protection de brides, l'inspection et la sécurité ;

1.4.  " Devis " : un aperçu des Produits à fournir par DB&C°à un prospect Client, accompagné d'un budget/estimation des coûts, y compris, le cas échéant, les coûts de

conception, de livraison et d'installation. Un Devis est valable pendant trente (30) jours calendrier, sauf accord contraire de DB&C° ;

1.5.  "Acheteur" ou "Client" : la personne physique ou morale qui achète des Produits à DB&C° ;

1.6.  " Commande " : demande effectuée par le Client quant à la livraison par DB&C° de certains Produits contre rémunération, accompagnée, le cas échéant, leur

conception sur mesure et installation ;

1.7 " Contrat " : les Conditions générales ainsi que les accords spécifiques entre DB&C° et l'Acheteur constituent ensemble le Contrat entre les parties ;
1.8. " Droits de propriété intellectuelle " : tous les brevets, marques, droits d'auteur, droits voisins, droits sur les programmes informatiques et les bases de données,

dessins et modèles enregistrés et non enregistrés, tous les droits sur les inventions, le savoir-faire et les secrets commerciaux, les droits sur les puces, les modèles d'utilité et tous les autres droits ou formes de protection de nature similaire et/ou ayant des effets similaires, existant (potentiellement) partout dans le monde, qu'ils soient ou non enregistrés ou demandés, qu'ils soient ou non en cours d'instruction ou qu'ils puissent être demandés.

Article 2 - Champ d'application

2.1 Les Conditions générales s'appliquent à tous les Produits, factures, Devis, Commandes, Contrats en général et autres accords entre DB&C° et l'Acheteur.
2.2. Une Commande passée à DB&C° implique l'acceptation par l'Acheteur des Conditions générales tant pour la première Commande que pour toutes les Commandes qu'il passera ultérieurement à DB&C°, et ceci sous réserve des modifications ultérieures qui seraient apportées aux Conditions générales.
DB&C° se réserve le droit de modifier ses Conditions générales sans en informer personnellement le Client et sans que cela puisse ouvrir un quelconque droit à indemnisation à l’égard de ce dernier.
2.3. Les Conditions générales s'appliquent également à l’égard de toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour DB&C° en tant qu'associé, employé, stagiaire, consultant, sous-traitant ou en toute autre qualité.
2.4. Les Conditions générales s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions générales, qu'elles soient ou non celles de l'Acheteur.
Article 3 – La Commande
3.1. Lorsque le Client souhaite passer une Commande, il adresse à DB&C° un bon de Commande signé (directement ou moyennant Devis préalable de DB&C°). La Commande ne sera cependant considérée comme acceptée par DB&C° qu'après sa confirmation écrite et explicite par DB&C° au Client.
3.2. Le délai d'exécution de la Commande fourni par DB&C° est donné à titre purement indicatif et ne peut en aucun cas ouvrir un quelconque droit à indemnisation ou résiliation du Contrat dans le chef de l’Acheteur en cas de retard dans le délai d’exécution ainsi mentionné.
3.3. En fonction de la nature de la Commande (services accessoires de conception ou installation comme prévu à l’article 6 des Conditions générales incluses ou non), de la taille et du poids des Produits, la livraison sera effectuée par le service de livraison interne de DB&C° ou par un service de livraison externe.
Article 4 - Prix, coûts et paiement
4.1. Le prix des Produits indiqué sur la boutique en ligne, sur les Devis, les bons de Commande et les factures est toujours indiqué en EURO et hors TVA ainsi que le coût de toute autre taxe et/ou prélèvement éventuel, les coûts de mesurage, de conception, de livraison et d’installation des Produits.
4.2. Sauf accord contraire, les paiements sont effectués comme suit :
- Dans le cas où la Commande, comprenant uniquement la livraison de Produits (sans services accessoires de conception ou installation comme prévu à l’article 6 des Conditions générales), est la première Commande au nom du Client auprès de DB&C°, le paiement du montant total de la Commande sera effectué via une facture pro forma et ce, avant le début de l'exécution du Contrat ;
- Si le Client n'est pas situé en Belgique, le montant total de la Commande doit être payé via une facture pro forma et ce, avant le début de l'exécution du Contrat;
- Dans tous les autres cas, les factures de DB&C° sont payables dans les trente (30) jours à compter de la date figurant sur la facture, sauf indication contraire sur ladite facture. 4.3. Les réclamations éventuelles concernant une facture doivent être formulées à l’attention de DB&C°, par écrit et motivées, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de ladite facture.
4.4. Si le paiement de la facture n'est pas effectué à la date d'échéance de ladite facture, des intérêts de retard au taux de 2 % par mois seront dus de plein droit et sans mise en demeure à compter de la date d'échéance de la facture, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 10 % du montant (avec un minimum de 250,00 EUR) de la facture impayée concernée. Aucune compensation ou décompte de factures ne peut être effectué par le Client de sa propre initiative.
En l'absence de paiement à la date d'échéance de la facture, tous les montants généralement quelconques dus par l'Acheteur à DB&C° deviendront immédiatement exigibles. DB&C° se réserve le droit de suspendre l'exécution du Contrat jusqu'au paiement complet et intégral des factures restant dues par l’Acheteur, et ce, sans que l'Acheteur puisse prétendre à un quelconque droit à indemnisation.
4.5. Si l'Acheteur est constitué de plusieurs personnes physiques et/ou morales, celles-ci sont solidairement responsables du paiement des montants restant dus à DB&C°.
Article 5 – Réserve de propriété
5.1. La propriété des Produits n'est transférée à l'Acheteur qu'après le paiement complet et intégral par l'Acheteur de tout montant restant dû à DB&C° en contrepartie de la livraison des Produits, y compris le paiement du prix convenu, des coûts, frais, intérêts et éventuels dommages et intérêts.
5.2. Nonobstant la réserve de propriété ci-dessus, les risques quant aux Produits, y compris la perte, le vol ou la destruction partielle ou totale des Produits, sont intégralement transférés à l'Acheteur à partir du moment où les Produits commandés par lui quittent l'usine ou l'entrepôt de DB&C°, conformément à l'incoterm Ex-Works.
Article 6 – Services accessoires
6.1. DB&C° peut, dans le cadre du Contrat :
- réaliser des études sur les pertes de chaleur et fournir les conseils associés ;
- mesurer les installations thermiques en vue de fournir les deux services accessoires suivants :
- fabriquer, fournir et installer des Produits aux dimensions standard ;
- concevoir, fabriquer, fournir et installer des Produits sur mesure.
6.2. Ces services accessoires sont fournis à la demande du Client au prix déterminé dans le Devis et sous réserve de l'acceptation explicite de DB&C° par le biais d'une confirmation de Commande.
6.3. L'Acheteur garantit la disponibilité d'une place de parking d'une longueur d'au moins 6 mètres sur les lieux des travaux et au cours des jours de livraison et d'installation des Produits par DB&C°. Si nécessaire, une place de stationnement doit être réservée à cet effet auprès des autorités compétentes.
Si l’Acheteur ne peut garantir le respect de cette obligation, le coût de cette réservation, ainsi que des frais administratifs additionnels de 50,00 EUR seront facturés au Client. 6.4. En cas d’exécution de prestation de services accessoires dans le cadre du Contrat par DB&C°, l'Acheteur garantit également de ce qu’il a contracté toutes les assurances nécessaires relativement au lieu des travaux, y compris, mais sans s'y limiter, les assurances dégâts des eaux, tempête, accidents, incendie, responsabilité civile et dommages corporels, et les permis nécessaires.
Article 7 - Responsabilité
7.1. Les risques, notamment de perte, de vol ou de destruction partielle ou totale quant aux Produits, sont intégralement transférés à l'Acheteur à partir du moment où les Produits par lui commandés quittent l'usine ou l'entrepôt de DB&C°, conformément à l'incoterm Ex-Works. Ainsi, la qualité, la quantité et le poids des Produits ne sont garantis que départ usine ou départ entrepôt de DB&C°.
7.2. Si la Commande comprend des services accessoires (la conception, la livraison et/ou l'installation de Produits conformément à l'article 6 des Conditions générales), DB&C° décline toute responsabilité généralement quelconque en cas d'absence de permis et/ou d’assurances qui auraient dû être obtenus et/ou contractés par l’Acheteur.
7.3. Les réserves relatives aux éventuels défauts visibles des Produits doivent être faites au moment de la réception des Produits par le Client, confirmées et justifiées par écrit, et ce, dans les huit (8) jours calendrier suivant la réception des Produits. En l'absence de réserves émises par l’Acheteur dans le délai susmentionné, toute réclamation ultérieure pour défauts visibles des Produits par l’Acheteur est exclue.
En cas de reconnaissance par DB&C° de la non-conformité des Produits livrés, l'obligation de DB&C° est en tout cas limitée au remplacement ou au remboursement desdits Produits, à l'exclusion de toute autre indemnisation.
7.4. La responsabilité éventuelle de DB&C° vis-à-vis de l’Acheteur et relative aux Produits livrés est en tout état de cause limitée à une réparation en nature ou à une indemnisation qui ne peut dépasser le montant effectivement payé par l’Acheteur pour les Produits livrés.
Article 8 – Droits de propriété intellectuelle
Sauf accord contraire écrit et exprès, DB&C° reste le détenteur des Droits de propriété intellectuelle découlant de l'exécution du Contrat, y compris tous les Droits de propriété intellectuelle sur les (conceptions des) Produits.
Article 9 – Force majeure
DB&C° n'est pas responsable dans le cas où elle ne peut exécuter ses obligations à l’égard de l’Acheteur en raison d’un cas de force majeure, et ce, sans que cela puisse ouvrir à l'Acheteur un quelconque droit à indemnisation.
Article 10 – Résiliation du Contrat
10.1. DB&C° a le droit de résilier le Contrat sans indemnité en cas de non-paiement persistant par le Client, de difficultés financières dans son chef ou de changement dans sa structure juridique ou financière. Dans ce cas, DB&C° aura droit au paiement des Produits déjà livrés et des services accessoires déjà exécutés, comme indiqué à l'article 6 des Conditions générales.
10.2. Le Client a le droit d'annuler tout ou partie de la Commande moyennant le paiement à DB&C° d'une indemnité forfaitaire équivalente à vingt-cinq (25%) pourcent du prix total de la Commande, sans que DB&C° ait à prouver un quelconque dommage, en plus du paiement des Produits déjà livrés et des services accessoires déjà exécutés et visés à l'article 6 des Conditions générales.
10.3. En cas de résiliation du Contrat conformément aux articles 10.1 et 10.2 ci-dessus, si une facture a déjà été payée en partie ou en totalité avant l'exécution du Contrat conformément à l’article 4, DB&C° remboursera à l’Acheteur le montant ainsi payé sous déduction du montant mentionné dans l'article 10.2, par virement bancaire.
Article 11 – Dispositions générales
11.1. La nullité d'une ou plusieurs dispositions des Conditions générales n'entraîne pas à elle seule la nullité des Conditions générales dans leur ensemble.
11.2. Le droit belge est applicable à l'interprétation et à l'exécution du Contrat et des Conditions générales.
11.3. Tous les litiges découlant directement ou indirectement des Conditions générales et/ou du Contrat relèvent de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l'arrondissement de Flandre occidentale, division de Courtrai, en langue néerlandaise.