Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van DB&C°

Versie van 25.08.2023

1.Definities

1.1.“DB&C°”: de BV DB&C°, een onderneming gevestigd te België, Vlamingenstraat 35, 8530 Harelbeke en ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0874.697.302, met als website www.dbco.be, webshop www.insulshop.eu en e-mailadres info@dbco.be;

1.2.“Algemene voorwaarden”: de huidige Algemene voorwaarden van DB&C° die van toepassing zijn op elke overeenkomst tussen DB&C° en de Koper;

1.3.“Goederen”: de specifieke producten aangeboden door DB&C° op het gebied van thermische isolatie, isolatiematrassen, isolatiemantels, flensbescherming, inspectie en veiligheid;

1.4.“Offerte”: een overzicht van de Goederen te leveren door DB&C°, gepaard met een begroting/schatting van de kosten, desgevallend inclusief de kosten van ontwerp, levering en installatie. Een offerte is dertig (30) kalenderdagen geldig, tenzij anders overeengekomen;

1.5.“Koper” of “Klant”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Goederen van DB&C° aankoopt;

1.6.“Bestelling”: verzoek van de Klant om tegen vergoeding bepaalde Goederen te leveren, desgevallend gepaard met het ontwerp op maat en de installatie ervan;

1.7.“Overeenkomst”: de Algemene voorwaarden vormen samen met de specifieke afspraken tussen DB&C° en de Koper de Overeenkomst tussen partijen;

1.8.“Intellectuele Eigendomsrechten”: alle octrooien, merken, auteursrechten, naburige rechten, rechten op computerprogramma's en databanken, geregistreerde en niet-geregistreerde tekeningen en modellen, alle rechten op uitvindingen, knowhow en bedrijfsgeheimen, chipsrechten, gebruiksmodellen en alle andere rechten of vormen van bescherming van vergelijkbare aard en/of met soortgelijke effecten, (potentieel) bestaande op eender welke plaats in de wereld, ongeacht of zij al dan niet geregistreerd of aangevraagd zijn, ongeacht of onderzocht wordt of zij kunnen aangevraagd worden.

2.Toepassingsgebied

2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Goederen, facturen, Offerten en Overeenkomsten en andere afspraken tussen DB&C° en de Koper.

2.2. Een Bestelling bij DB&C° impliceert de aanvaarding door de Koper van de Algemene voorwaarden zowel voor de eerste Bestelling als voor alle Bestellingen door hem bij DB&C° gedaan op een latere datum en dit onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zullen worden aangebracht aan de Algemene voorwaarden.

DB&C° behoudt zich het recht voor haar Algemene voorwaarden te wijzigen zonder er de Klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

2.3. De Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing ten voordele van alle personen die voor DB&C° werken of hebben gewerkt als vennoot, werknemer of medewerker, stagiair, adviseur, onderaannemer dan wel in enige andere hoedanigheid.

2.4. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere Algemene voorwaarden, al dan niet van de Koper.

3.De Bestelling

3.1. Een Bestelling komt tot stand door middel van een Offerte van DB&C° en de daaropvolgende bestelbon vanwege de Koper, dan wel rechtstreeks door middel van een dergelijke bestelbon. De Bestelling kan enkel door DB&C° geacht worden aanvaard te zijn na een expliciete en schriftelijke orderbevestiging.

3.2. De uitvoeringstermijn voorzien door DB&C° heeft een louter indicatief karakter en kan nooit bindend zijn. Er kan geen schadevergoeding en/of verbreking van de Overeenkomst gevorderd worden door de Koper in geval van enige vertraging.

3.3. Afhankelijk van de aard van de Bestelling (accessoire diensten van ontwerp en/of plaatsing overeenkomstig artikel 6 al dan niet inbegrepen), de grootte en gewicht van de Goederen, zal de levering uitgevoerd worden door de eigen leveringsdienst van DB&C° of via een externe koerierdienst.

4.Prijs, kosten en betaling

4.1. De prijzen voor de Goederen vermeld op de webshop, Offertes, bestelbonnen en facturen zijn steeds uitgedrukt in EURO en exclusief BTW en gebeurlijke andere belastingen en/of heffingen en kosten voor de eventuele opmeting, het ontwerp, de levering en de plaatsing van de Goederen.

4.2. Tenzij anders overeengekomen, dienen de betalingen te gebeuren als volgt:

Ingeval de Bestelling, louter inhoudende de levering van Goederen (zonder ontwerp, noch plaatsing), de eerste Bestelling betreft vanwege de Klant bij DB&C°, geschiedt de betaling van het volledige bedrag per pro forma factuur alvorens de uitvoering van de Overeenkomst wordt aangevat;

Ingeval de Klant niet in België is gevestigd, geschiedt de betaling van het volledige bedrag per pro forma factuur alvorens de uitvoering van de Overeenkomst wordt aangevat;

In alle andere gevallen zijn de facturen betaalbaar binnen de dertig (30) dagen vanaf de uitgiftedatum die voorkomt op de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur.

De betalingen gebeuren exclusief bij wege van het online betalingssysteem “Mollie” (voor Bestellingen via de webshop) of per overschrijving naar de bankrekening met nummer BE65 0014 6138 2596 (voor alle andere Bestellingen). Betalingen aan tussenpersonen of derden gebeuren op het risico van de klant. 

4.3. Klachten betreffende de factuur dienen schriftelijk gemotiveerd geformuleerd te worden binnen de vijftien (15) werkdagen na de uitgiftedatum vermeld op de factuur.

4.4. Bij gebreke aan tijdige betaling op de vervaldag van de factuur, zullen automatisch en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldatum van de factuur moratoire interesten van twee percent (2%) per maand verschuldigd zijn, evenals een forfaitaire schadevergoeding van tien percent (10%) (minimum 250 EUR) van de desbetreffende factuur. De Klant is niet gerechtigd tot enige verrekening of schuldvergelijking van de facturen. 

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur zullen alle bedragen door de Koper aan DB&C° verschuldigd onmiddellijk opeisbaar worden.

DB&C° behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot de volledige betaling van de vervallen facturen, zonder dat de Koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

4.5. Indien de Koper bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de verschuldigde bedragen.

5.Eigendomsvoorbehoud

5.1. De eigendom van de Goederen wordt pas overgedragen op de Koper na de volledige voldoening door de Koper van alle verschuldigde bedragen aan DB&C°, met inbegrip van de overeengekomen prijs, BTW en gebeurlijke andere belastingen en/of heffingen en kosten voor de eventuele opmeting, het ontwerp, de levering en de plaatsing van de Goederen, intresten en eventuele schadevergoedingen.

5.2. Niettegenstaande bovenstaand eigendomsvoorbehoud, worden de risico’s, o.a. verlies, diefstal of gedeeltelijke of volledige vernieling van de Goederen, integraal overgedragen aan de Koper vanaf het verlaten van de fabriek of het magazijn van DB&C°, overeenkomstig de Ex-Works Incoterm.

6.Accessoire diensten

6.1. DB&C° kan in het kader van de Overeenkomst:

Warmteverliesstudies uitvoeren en bijhorende advisering voorzien;

Warmte-installaties opmeten met het oog op het leveren van de twee volgende accessoire diensten;

Goederen met standaardafmetingen fabriceren, leveren en plaatsen;

Goederen op maat ontwerpen, fabriceren, leveren en plaatsen.

6.2. Dergelijke accessoire diensten worden gesteld op vraag van de Klant tegen de prijs bepaald per Offerte en onder voorbehoud van de uitdrukkelijke aanvaarding door DB&C° middels een orderbevestiging.

6.3. De Koper staat in voor de beschikbaarheid van een parkeerplaats met een lengte van minimum 6 meter op de dagen van de levering en plaatsing. Desgevallend moet hiervoor een parkeerplaats worden gereserveerd bij de bevoegde instanties. 

Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan, zullen de kosten van dergelijke reservatie, plus een administratieve kost van 50 EUR worden doorgerekend aan de klant via de factuur.

6.4. De Koper staat ingeval accessoire diensten worden geleverd in het kader van de overeenkomst in voor alle verzekeringen, zoals o.m. maar niet beperkt tot waterschade, storm, ongevallen, brand, burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke letsels, en, indien nodig, vergunningen.

7.Aansprakelijkheid

7.1. De risico’s, o.a. verlies, diefstal of gedeeltelijke of volledige vernieling van de Goederen, worden integraal overgedragen aan de Koper vanaf het verlaten van de fabriek of het magazijn van DB&C°, overeenkomstig de Ex-Works Incoterm. Aldus worden de kwaliteit, de hoeveelheid en het gewicht van de producten enkel gewaarborgd ex-fabriek of ex-opslagplaats van DB&C°.

7.2. Ingeval de Bestelling accessoire diensten omvat overeenkomstig artikel 6 (het ontwerp, de levering en/of de installatie van de Goederen), is DB&C° niet aansprakelijk voor de ontstentenis van vereiste vergunningen en/of verzekeringen.

7.3. Voorbehouden betreffende zichtbare gebreken dienen te worden gemaakt op het ogenblik van de in ontvangstname van de Goederen door de Klant en schriftelijk en te worden bevestigd en gemotiveerd binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de goederen. Bij ontstentenis van dergelijk voorbehoud op het ogenblik van de in ontvangstname is elke vordering wegens zichtbare gebreken uitgesloten.

Ingeval van erkenning door DB&C° van de niet-conformiteit van de geleverde Goederen, is de verplichting van DB&C° in ieder geval beperkt tot de vervanging of de terugbetaling van de waren met uitsluiting van enige andere schadevergoeding.

7.4. De gebeurlijke aansprakelijkheid van DB&C° is in ieder geval beperkt tot het herstel in natura of een schadevergoeding die het bedrag effectief betaald voor de geleverde Goederen niet kan overstijgen.

8.Intellectuele Eigendomsrechten

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, blijft DB&C° de titularis van de Intellectuele Eigendomsrechten voortvloeiend uit de uitvoering van de Overeenkomst, o.m. alle Intellectuele eigendomsrechten op (de ontwerpen van) de Goederen.

9.Overmacht

DB&C° is niet aansprakelijk indien ze haar verbintenis niet kan nakomen wegens overmacht, zonder dat de Koper hierbij aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

10.Beëindiging van de Overeenkomst

10.1. DB&C° is gerechtigd de Overeenkomst zonder schadevergoeding te beëindigen in geval van aanhoudende wanbetaling van de Klant, financiële moeilijkheden in diens hoofde of een wijziging in diens juridische of financiële structuur. In voorkomend geval zal DB&C° gerechtigd zijn op betaling van de reeds geleverde Goederen en de reeds uitgevoerde accessoire diensten bedoeld in artikel 6.

10.2. De Klant is gerechtigd de Bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding bestaande uit vijfentwintig percent (25%) van de prijs van de Bestelling, zonder dat DB&C° enige schade dient aan te tonen, bovenop de betaling van de reeds geleverde Goederen en de uitgevoerde accessoire diensten bedoeld in artikel 6.

10.3. Indien de factuur overeenkomstig artikel 4 reeds gedeeltelijk/volledig werd betaald alvorens de Overeenkomst werd uitgevoerd, zal DB&C° het overige, i.e. het overeenkomstig artikelen 10.1 en 10.2 verminderde, bedrag terugbetalen per overschrijving ingeval van een beëindiging overeenkomstig artikel 10.1 en 10.2.

11.Algemene bepalingen

11.1. De nietigheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene voorwaarden leidt niet op zich tot de nietigheid van de Algemene voorwaarden.

11.2. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de geschillen met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering en/of de beëindiging van de Overeenkomst.

11.3. Alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de Algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.